10. yy’da Türkistan’ın Farab kasabasında doğan Farabi adında bir Türk bilgini tarafından bulunduğu rivayet olunur. Bir başka rivayete görede Kanun adı Yunanca “Kanon” kelimesinden gelmesidir Kanun tek telli saz anlamındadır. Kanun, form olarak uzun yamuk biçimlidir. Bu şekilde yapılmasının amacı, tellerinin boyunun ayarlanmasındandır. Kanun, beş parça olarak düşünülebilir. Ana gövde dışında burgular, mandallar, teller, eşik ve deriden oluşan bir sazdır. Burgular abanoz, gül veya gürgen ağacından yapılır. Burguların oturduğu kısım ıhlamur ağacındandır. Gövdede kafesler bulunur. Kafesler sesin dışa çıkmasını sağlar ve çınar ağacındandır. Eşik ise kelebek ağacından yapılır. Kanunun sırt kısmı kontrplaktandır.

Kanun mızraplı bir müzik aletidir. Farabi’nin ayrıca Ud sazını da geliştirdiği söylenilir. Rahmetli Cinuçen Tanrıkorur kendi tarifi ile: “Musıkimizin mızraplı sazları içinde çın çın öten sesiyle en dişisi, yani en kalabalık topluluklarda dahi kendini duyuran sazı olan Kanun, sabit akordlu ve hazır sesli olması bakımından, çalınması kolay gibi görünen eşsiz bir renk ve melodi sazıdır. Halk arasında “kedi gezinse bir nağme çıkar” deyiminin yerleşmiş olmasi bu yüzdendir. Ancak saz hiç de göründüğü gibi kolay degildir. Tel takılırken akord kaynatmak, aktarımlarda mandal eksikliği ve telden tele süzmeler (glıs-sando) sazın ciddi problemleri arasındadır. Paralel oktavlarla veya alttaki üstteki sesi sabit tutarak, başparmak çarpmaları veya  Tüm Arap ülkelerinde çok üye’deki lutiyeler arap ülkelerine saz yapıp göndermektedirler. 1930’lu yıllardaki Büyük Arap Müziği Şurasın’da kabul edilen eksik mandal sistemi şu anda Arap müzisyenleri tarafından pek yeterli görülmemektedir. Bunun içindir ki Türkiye’den saz sipariş edilmektedir.

Kanun yapımı

Napolyon Bonapart’ın 1792’deki Mısır seferinden sonra kanun ve ud, Fransa’ya ayak basmıştır. Aradan iki yüzyıl geçtikten sonra Fransız sanatçı Enriko Masias’ın, tamamen uda benzeyen ancak perdeli bir saz olan ‘lut’u bir Fransız sazı olarak tanıtmasıysa düzeltilmesi gereken bir hatadır.

Piyanonun ilk şekli olduğu bilinen kanunun yapısını iyi anlayabilmek için Batı müziğiyle Türk sanat müziğinin basit bir karşılaştırmasını yapmak gerekir. Şöyle ki; Batı müziği 440 frekanslı ‘la’ sesini ana ses olarak kabul etmiş ve tüm sazların akort prensibini bu ses üzerine kurmuştur. Buna karşılık Türk müziğinde gene 440 frekanslı ses ana ses olarak kabul edilmiştir ancak bu sese ‘re’ adı verilmiştir. Dolayısıyla Batı müziğiyle Türk müziği arasındaki 4 seslik transpoze farkı ortaya çıkmıştır.

Kanunun Yapısı

24 veya 27 perdeli bir sazdır. Her bir perdedeki sesi 3 tel tınlatır. Bu yapısıyla piyanonun ses sistemine benzer. Telleri, özel olarak müzik aletleri için üretilmiş naylon teldendir. İlk evrelerinde naylon tel yerine bağırsaktan yapılan kiriş teller kullanılmıştır.

Göğüs tahtası çoğunlukla çınar ağacından, alt tabanı ıhlamur veya sıkıştırılmış kontrplaktan, burgu tahtası yumuşak bir ağaç olan ıhlamurdan, burgular gül, şimşir veya abanoz gibi sert ağaçlardan yapılır. Üç telden oluşan her perdede diyez, bemol ve koma sesleri ayarlayabilen mandallar vardır.

Kanun kullanım amacına göre 24–25–26 sesli olarak yapılır. Bunun karşılığı 3,5–4 oktavdır. İnsan sesiyle birlikte icra edilen tüm sazlar bu aralıktadır. Zaman, zaman 36 sesli Arap Kanunu diye anılan sazlar yapılmış olsa da hangi amaca hizmet ettiği anlaşılamamıştır.

Türk sanat müziğinde kullanılan profesyonel kanun 26 perdeli olup her perdeye üçer tane tel takıldığı hesaplanırsa toplam 78 tellidir. Bu tellerin kalınlığı yukarıdan aşağı doğru; 0.60 mm. 0.70 mm. 0.80 mm. 0.90 mm. 1.00 mm. 1.10 mm. 1.20 mm. çapındadır.

Kanunda kullanılan tel, petrokimya tesislerinin kuruluşuna kadar, kuzu bağırsağının kurutulup bir takım işlemlerden geçirilmesi sonucu değişik kalınlıklarda üretilmekteydi. Ancak petrokimyanın kuruluşundan sonra bu sanayi dalının üretimi olan ‘naylon–6’ hammaddesinden elde edilmekte olup halen gerek yapımcıların gerekse icra edenlerin yeğlediği marka, amerikan malı ‘dupont’ enstürman telleridir.

Kanunun Kullanımı

Bunun için bir öğretmenden ders alınmalı veya kanun metodu satın alınmalıdır(kanunu olanlar için).Tamamen öğrenilmesi 5-6 sene arasındadır diye tahmin edilir. Dünyanın öğrenilmesi en zor çalgılarından biri olarak bilinir.

Kanun  çalanın Oturuşu ve Tutuşu

Kanun çalmak için düz bir sandalyeye veya tabureye oturulur. İki ayakaltına yaklaşık 15 cm lik bir yükseltici koyulur. Eller doğal olarak kanunun üzerinde tutulur. Kollar ve dirsekler kesinlikle bir yere dayanmaz. Her an her tele ulaşabilecek şekilde pozisyon alınır.

Yüzüğün alt kısmına giren mızraplar (mutlaka kaplumbağadan elde edilen bağa mızrap olmalıdır.) parmağın ikinci boğumuna dayanıp, ucu yaklaşık 1.5 cm dışarıda olmalıdır.

Kanun Mandalları

Akortlu bir kanunun, bir perdedeki mandalların hepsi inikken Türk müziğindeki 5 komalık Kucuk Mucennep bemolu olur. Bizim kullandığımız kanun 6 lı mandal sistemine göre yapılmıştır. Dolayısıyla sıfır seviyesinden 6 mandal kaldırılınca o ses doğal olur.

6 seviyesinden sonraki mandallar da kademeli olarak diyezleri oluşturur.

Kanunda en alt ses Türk musikisinde “Re” diye isimlendirdiğimiz, batı musikisinde ise “La” diye isimlendirilen sestir.

Kanun Nasıl Akort Edilir

Her saz için geçerli olduğu gibi kanun için de akort konusu çok önemlidir. Sazın falsosuz olması, yani tellerin kaliteli, burguların düzgün, mandalların çok iyi tesviye edilmiş olması, bağa mızrapların ne çok yumuşak ne de çok sert olmaması başlıca koşuldur. Kanun akordu önce oktav sesler daha sonra dörtlü ve beşli aralık sesler sistemine göre yapılır. Bu konuya girmeden önce Türk musikimizin ses yelpazesine bir göz atmamız gerekiyor. Bilindiği gibi Türk musikisi ses yelpazesinin en pes sesi, portenin altındaki Do (kaba çargâh) (Batıda Sol) sesidir. Yani sesler bu seviyeye kadar isimlendirilmiştir. Oysa kanunda en alt perde, portenin altındaki Re (Yegâh) (Batıda La) sesinin bir oktav daha altındaki “Re” sesinden başlar. Onun için böyle seslere biz “kaba” kelimesi ekleyerek tablonun gözünüzde canlanmasını sağlayalım.

Önce diyapazon sesi olan (Bizde re, batıda la) Neva sesinden başlayalım. Bunu bir oktav pesi Yegâh ve bir oktav daha pesi olan (kaba) Yegâh, sonra yukarıya çıkıp tiz neva seslerini kaynatalım. ( Akort yapma konusunda “kaynatma” deyimi seslerin birbiriyle uyumunu ifade eder.) Daha sonra portenin üzerindeki sol (Batıda re) Gerdaniye, tiz Gerdaniye, altta Rast ve (kaba) Rast. Bunlar takiben, Çargâh (bizde do, Batıda sol) kaba Çargâh, tiz Çargâh kontrol etmemiz gerekir. Dörtlü ve beşli ses aralıklarıyla akort ise, örneğin Acemaşiran-Kürdi, Dügâh-Neva, Dügâh-Hüseynî gibi aralıklarla ve bunların oktav kademelerindeki kontrolleriyle yapılır.

Bu şekilde sazlar ayrı ayrı çalındığında söz konusu fark herhangi bir sakınca yaratmaz. Ancak birlikte icra gerektiğinde 4 seslik transpoze fakını mutlaka dikkate almak gerekir.

Transpoze konusunu aşağıdaki şekil üzerinde görmek ve anlamak daha kolay olacaktır:

Burada da görüldüğü gibi:

la = re = 440 ana frekans la b = re b la# = re# olarak anılmaktadır.

Bu mandalların kullanılmasıyla Batı müziğinde majör veya minör tonlara karşılık gelen Türk müziği makamları elde edilir.

Şu anda 26 perdeli kanunda kullanılan mandal sistemi ve Batı müziği karşılıklarıyla Türk müziğinde kullanılan isimleri şöyledir:

Kanun yapımı ince bir işçilik, bol zaman ve emek gerektirmektedir. Bu kadar farklı malzemeyle ve farklı tekniklerin birarada kullanılmasıyla ortaya çıkarılan kanun, zarif ve hoş tınılı bir Türk sazıdır.

En ünlü  Kanun üstatları

 • Kanuni Hacı Arif Bey
 • Âmâ Nâzım Bey
 • Nubar Efendi
 • Hasan Ferit Alnar
 • Vecihe Daryal
 • Ahmet Yatman
 • Fikret Kutluğ
 • Necati Yıldızdoğan
 • Necdet Varol
 • Hilmi Rit
 • İsmail Şençalar
 • Cüneyd Kosal
 • Ümit Mutlu
 • Erol Deran
 • Bekir Reha Sağbaş
 • Tahir Aydoğdu
 • Göksel Kartal
 • Ruhi Ayangil
 • Halil Karaduman
 • İhsan Özer
 • Ahmet Meter
 • Bülent Uyaroğlu
 • Cemil Atikoğlu
 • Selim Gönüldaş
 • Taner Sayacıoğlu
 • Göksel Baktagir
 • Funda Süyür
 • Şehvar Beşiroğlu
 • Erhan Beydanol
 • Savaş Özkök
 • Pınar Somakçı
 • Gülden Özgediz
 • Safinaz Rizeli
 • İlhami Çetik
 • Ufuk Aşkın
 • Özgür Şarman

İstanbul’da Kanun dersi

Kanun dersi alarak kendinizi daha iyi geliştirebilirsiniz. Bu yüzden Kanunyı bu konuda iyi olan kişilerden ve nota ile öğrenerek çalmanızı öneriyorum. İstanbul’da Kanun derslerini bu sayfanın yorum bölümüne eklenecek adresler vasıtası ile bulabilirsiniz.

Adalar Kanun dersleri, Avcılar Kanun dersleri, Bahçelievler Kanun dersleri, Bakırköy Kanun dersleri, Bağcılar Kanun dersleri, Bayrampaşa Kanun dersleri, Beşiktaş Kanun dersleri, Beykoz Kanun dersleri, Beyoğlu Kanun dersleri, Eminönü Kanun dersleri, Eyüp Kanun dersleri, Fatih Kanun dersleri, Gaziosmanpaşa Kanun dersleri, Güngören Kanun dersleri, Kadıköy Kanun dersleri, Kağıthane Kanun dersleri, Kartal Kanun dersleri, Kocasinan Kanun dersleri, Küçükçekmece Kanun dersleri, Maltepe Kanun dersleri, Pendik Kanun dersleri, Sarıyer Kanun dersleri, Sultanbeyli Kanun dersleri, Şişli Kanun dersleri, Tuzla Kanun dersleri, Ümraniye Kanun dersleri, Üsküdar Kanun dersleri, Zeytinburnu Kanun dersleri, Büyükçekmece Kanun dersleri, Çatalca Kanun dersleri, Silivri Kanun dersleri, Şile Kanun dersleri. Ankara Kanun Desleri

Kaynak:

http://www.askalemi.de/forum/threads/3280-Kanun

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanun_%28m%C3%BCzik%29

http://www.tahiraydogdu.com/kanun_resimler.asp